Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Alf Frønsdal

Høring- Konseptutredning Sivilforsvaret

Dato: 03.05.2017

Svartype: Med merknad

 

 

 

 

 

Mitt navn er Alf Frønsdal. Leder i FIG Vindafjord.

 

Jeg har vært i sivilforsvaret siden 1975, har gått gradene og var IG leder fram til omorganiseringen i 2004. Har derfor vært med om det meste som sivilforsvaret har vært med om på Haugalandet (Haugesund og Omegn) i alle disse årene, og kjempet for å synliggjøre etaten på alle nivå i lokalsamfunnet. Er og innehaver av Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren.

 

Har gjennom disse årene sett hvordan sivilforsvaret mannskapsmessig har blitt nedbemannet og nedprioritert av våre ansvarlige myndigheter. Totalforsvars modellen er totalt forlatt, det lille som er igjen dreier seg i hovedsak om fredsinnsats. Og fredsinnsatsen er viktig den, og ikke minst samfunnsøkonomisk.

Dette er vel og bra, men det må da være mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Vi må nok kanskje tilbake til å tenke litt totalforsvar ut fra dagens risikobilde både i Norge og resten av verdenssamfunnet.

 

Har lest konseptutredningen med stor interesse, og det er vel ingen overdrivelse og si at dagens modell ikke er levedyktig i fremtiden uten større bevilgninger.

 

Det er ingen tvil om at Sivilforsvarets utfordringer i dag er knyttet til kompetanse, utstyr og materiell, her må noe gjøres. Den største utfordringen i dagens modell er vel kanskje avlønningen av mannskapene, noe også studien viser. Med de dag satsene mannskapene har blir ikke motivasjonen særlig høy for tjenestegjøring.

 

Så det er ingen tvil om at dagens budsjettsituasjon ikke på noen måte er bærekraftig for framtiden.

 

1. Så vi trenger en revitalisering av totalforsvarskonsept tilpasset dagens og fremtidens trusselbilde. Samt at vi er rustet for klimaendringene og de følgende det medfører for samfunnet og evnen til fredsinnsats..

 

2. Styrking av, å synliggjøring av Sivilforsvarets ledelse, på alle nivå, i media og ellers..

 

3. Få opp øvingsmengden, slik som den er nå på 24 timer per. år er den for lav til og vedlikeholde allerede tilført kompetanse for mannskapene.

 

4. Ta sivilforsvaret ut av direktoratet der det bare er en underavdeling. Bedre å legge det direkte under justis som egen enhet med eget tildelt budsjett over statsbudsjettet.

 

5.Bygge opp omdømme og profilering gjennom strategi for å synliggjøre etatens viktige rolle i dagens og fremtidens samfunnssikkerhets arbeid. Både i forhold til publikum og andre nødetater. Kanskje særlig politiet, som står for bistandsforespørselen under kriser og ulykker.

 

6. Det bør være noe som kan gjøre den tjenestepliktige stolt over å tilhøre Sivilforsvaret, så kanskje en kunne gjen innføre befalsdiplomer/oppnevninger av offisiell karakter med den Norske løve. Innføre avdelingsmerker og andre synlige tegn som kan motivere og synliggjøre den tjenestepliktige, og ikke minst en skikkelig avtakking etter endt tjenestetid med et merke eller medalje, alt etter tjenestetid, etter modell av HV og Forsvaret. En bør og skal være stolt av å være eller ha vært i Sivilforsvaret

.

 

7. Viktikst av alt, etablere et nytt godtgjøringssystem slik at øvelser, opplæring og innsatser ikke blir en økonomisk belastning for den enkelte tjenestepliktige, slik det er nå, særlig for de som er ansatt i privat sektor.

 

 

I konseptutredningen ligger det flere alternativer og jeg slutter meg til prosjektgruppens konklusjon om at alternativ 2. Tilpasset fremtidens samfunnsbehov, er absolutt og foretrekke ut fra en helhetsvurdering.

Men det er et stort spørsmål om dette er et løft politikerne på stortinget vil ta, se eller prioritere når en ser på hvordan Forsvaret og ikke minst HV sliter med å få økte bevilgninger og rammebetingelser.

Uansett noe mindre en alternativ 1. er helt uakseptabelt.

 

Alternativ 0. er ikke et reelt alternativ, det betyr at Norge ikke vil ha et oppegående slagkraftig Sivilforsvar som skal kunne verne og ta hånd om sivilbefolkningen under naturkatastrofer, kriser, terror og krig.

 

 

 

Mvh. Alf Frønsdal. Fig. leder Vindafjord.

 

 

Til toppen