Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 30.03.2020

Det vises til høringen med forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven.

Utsettelses av frister innen regnskapsrapporteringen

Revisorforeningen slutter seg til at det på grunn av koronakrisen er behov for å utsette fristene i kommuneloven for å

  • avgi revisjonsberetning (normal frist 15. april)
  • avgi revisors uttalelse om resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen med kommunens økonomiforvaltning (normal frist 30. juni)
  • vedta årsregnskap for kommuner, fylkeskommuner og kommunale enheter (normal frist 30. juni)


Kommuner og kommunale foretak har i utgangspunktet en noe enklere situasjon enn selskaper mv. i privat sektor når det gjelder å overholde firster for regnskapsrapporteringen, fordi årsregnskapene allerede er avlagt. Fristen for dette gikk ut i februar. Kommunale enheter har heller ikke like omfattende skatterapportering som private foretak.

Det må likevel være klart at det vil kunne være svært krevende, og i mange tilfeller uforsvarlig, å avgi revisjonsberetning innen 15. april. Vi viser her til departementets vurdering, som vi slutter oss til:

«Departementet har forståelse for at det i mange tilfeller kan være vanskelig, kanskje også umulig, for revisor å avlegge revisjonsberetning innen 15. april, som følge av Covid-19-utbruddet. Fristen som loven setter er naturligvis satt med utgangspunkt i en normalsituasjon. Utbruddet av Covid-19 har medført at revisor etter alt å dømme har fått betydelig vanskeligere arbeidsvilkår med hensyn til å kunne avlegge revisjonsberetningen til normalt tid. Det er derfor behov for å utvide denne fristen.»

Når fristen for revisjonsberetningen utsettes, må også fristen for å vedta årsregnskapet utsettes. Som departementet påpeker, skal regnskapet behandles i kontrollutvalget og formannskapet før behandlingen i kommunestyret.

Adgang til fjernmøter i interkommunale selskaper

Revisorforeningen støtter forslaget om at representantskapet, styret og avviklingsstyret i et interkommunalt selskap får adgang til å ha møter som fjernmøter.

Utsettelse av frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader for politiske partier

Revisorforeningen støtter at politiske partier gis utsatt frist for årlig innberetning om inntekter og kostnader etter partiloven § 18. Det foreslås at fristen utvides fra fem måneder etter regnskapsårets avslutning (1. juni) til 15. september. Begrunnelsen er først og fremst at årsmøter ikke kan avholdes som planlagt.

Vi stiller spørsmål ved om en utsettelse til 15. september vil være tilstrekkelig. Vi ville i utgangspunktet gitt utsatt frist til ut oktober. Hvis ikke mener vi at det bør gis en forskriftshjemmel til å forlenge fristen ut over 15. september.

Forslag om egen midlertidig lov

Revisorforeningen er enig med departementet i at det er nødvendig å fastsette fristutsettelsene i en egen midlertidig lov, og ikke med hjemmel i koronaloven. Vi slutter oss fullt ut til begrunnelsen i høringsnotatet:

«Departementet har vurdert om unntaksbestemmelsene fra kommuneloven mv. kunne fastsettes i forskrift med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). Formålet med unntaksbestemmelsene fra kommuneloven mv. er å legge til rette for hensiktsmessige og forutsigbare beslutningsprosesser i kommuner og fylkeskommuner som avhjelper konsekvenser av Covid-19 utbruddet. Departementet vurderer dermed at det er behov for at unntaksbestemmelsene kan gjelde over et noe lengre tidsrom enn hva som vil være mulig for forskrifter fastsatt med hjemmel i koronaloven. Det er viktig at lovendringene, selv om de skal være midlertidige, er forutsigbare for kommunene og andre som blir berørt av dem.»

Med vennlig hilsen

Per Hanstad
Adm. direktør