Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Dato: 30.03.2020

Forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven - høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) viser til høringsbrev av 27.3.2020 der forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven sendes på høring.

NKRF har i forbindelse med situasjonen etter utbruddet av Covid-19 henvendt seg til departementet vedrørende bestemmelser i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper.

Vi opplever at våre innspill og forslag er tatt hensyn til i lovforslaget. En utvidelse av de aktuelle fristene i kommuneloven er viktig for å sikre en forsvarlig revisjon og behandling av de kommunale regnskapene og beretningene. Videre vil muligheten til å avholde fjernmøter i organene i interkommunale selskaper kunne bidra til at tjenesteyting og utførelsen av lovpålagte oppgaver i kommunene kan utføres på en forsvarlig måte.

Vi er også tilfreds med at kontrollutvalgsmedlemmer som er midlertidig ansatt i kommunen i forbindelse med Covid-19, vil være valgbare til kontrollutvalget.

Vennlig hilsen

Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen /s/ Rune Tokle /s/

styreleder daglig leder

Vedlegg