Forsiden

Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 11.09.2020

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev 7.9.2020 med vedlegg.

Kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder også for Longyearbyen lokalstyre, jf. Svalbardloven § 37. Justis- og beredskapsdepartementet antar at det bør stå i den midlertidige loven at § 1 også skal gjelde for dem. Det kan gjøres ved at det settes inn et nytt punktum (eventuelt et nytt ledd) i § 1 om det. Høringsdokumentene er oversendt LL til orientering.

Vedlegg