Forsiden

Høringssvar fra Forum for Kontroll og Tilsyn

Dato: 11.09.2020

Høringsuttalelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn til forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) støtter forslaget om utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte, og om adgang til fjernmøter og elektronisk signatur i interkommunale selskaper.

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra våre medlemmer, mener vi at det er riktig å gjeninnføre muligheten til å avholde lukkede møter etter kommuneloven § 11-5, som fjernmøter.

FKT har et forslag til presisering i lovteksten:

Den foreslåtte lovteksten § 1 lyder:

«Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte

Folkevalgte organer kan gjennomføre møter også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre ledd.»

Vi foreslår at ordlyden endres til:

«Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som fjernmøte

Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven § 11-5 andre ledd.»

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

________________________

Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo | E-post:fkt@fkt.no | Tlf.:41471166

|www.fkt.no | www.twitter.com/@FKT_no www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat