Høringssvar fra Den norske Forfatterforening

Høringssvar til Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Dato: 07.04.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Den norske Forfatterforening til Finansdepartementet vedrørende Skatteutvalgets forslag til endringer i selskapsbeskatningen og skattesystemet for øvrig.

 

Vi har i Norge hatt fritak for merverdiavgift for salg av papirbøker fra 1967. Fritaket ble innført med en språk- og litteraturpolitisk begrunnelse. Det er i dag 25 % merverdiavgift på e-bøker, noe som fører til at et viktig språkpolitisk virkemiddel reduseres etter hvert som e-bøker utgjør en større og større del av det totale boksalget. Dette er alvorlig i en situasjon der norsk språk er under sterkere press enn på lang tid, i og med konkurransen fra det engelskspråklige bokmarkedet.

Skatteutvalget skriver at ordningen med reduserte satser og fritak fra merverdiavgift kan påvirke sammensetningen av produksjon og forbruk. De mener likevel det er flere årsaker til at man bør ha én felles merverdisats:

 

- For å redusere administrative kostnader for næringsdrivende og skattemyndigheter

- Merverdiavgiften er lite egnet til å ivareta fordelingshensyn og støtte enkeltgrupper

 

Med disse begrunnelsene mener skatteutvalget at merverdiavgiften utelukkende bør ha som formål å skaffe staten inntekter. Utvalget mener direkte støtte er mer egnet til å påvirke sammensetningen av forbruket. Utvalget anbefaler vurdering av en felles sats, men foreslår et to-satssystem der dagens nullsats økes til 15 prosent.

 

Forfatterforeningen mener at det innarbeidede og etablerte unntaket for papirbøker tilsier at en har akseptert at disse varene skal ligge utenfor statens inntektsgrunnlag. Vi mener at de språk- og litteraturpolitiske hensyn som ble hensyntatt burde tillegges samme vekt i dag, uavhengig av bøkenes innhold selges som vare (papirbok) eller som tjeneste (e-bok).

 

Den norske Forfatterforening mener at den foreslåtte omlegging av merverdiavgiften er feil vei å gå. Vi mener at de overordnede språk- og kulturpolitiske hensyn tilsier at papirbøker og e-bøker likestilles hva gjelder merverdiavgift. Vi støtter slik sett at en skal ha én felles sats, men denne bør videreføres som en nullsats og være uavhengig av hvordan eller i hvilket format det «vernede element» – teksten omsettes. Når det gjelder merverdiavgiftsfritak for litteratur er det ikke snakk om å støtte enkeltgrupper, men om å legge til rette for god språkbevaring og språkutvikling gjennom en mangfoldig litteratur. Merverdifritaket er et målrettet tiltak for å oppnå målsettingene for språk- og litteraturpolitikken. Det er et ubyråkratisk tiltak som favner bredt.

 

Andre språk- og litteraturpolitiske virkemidler har også vist seg effektive, slik som Kulturrådets innkjøpsordninger og Statens kunstnerstipend, men det er kombinasjonen av disse sammen med mer overordnede virkemidler, slik som merverdiavgiftsfritaket, som har muliggjort den veksten og verdiskapningen som har skjedd i norsk litteratur fra 60-tallet og frem til i dag. I vekst og verdiskapning legger vi både det økonomiske perspektivet og det som har med verdien av en rik litteratur og et rikt språk å gjøre.

 

I 2014 utredet Oslo Economics[1] konsekvensene av ulike merverdiavgifts-scenarier på oppdrag fra Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og alle forfatter- og oversetterorganisasjonene. Den konkluderte med at «Økt lesing, mangfold, mulighet til å tjene til livsopphold som forfatter og et velfungerende e-bok marked er viktige mål for litteraturpolitikken. Disse oppnås i størst grad ved en teknologinøytral merverdiavgift på 0 prosent.» Forfatterforeningen mener at merverdiavgiftsfritaket bør utvides til å gjelde litteratur i alle format – også den digitale. Merverdiavgiftsfritak på e-bøker vil legge til rette for teknologiske nyvinninger og sikre teknologinøytrale momsregler. I tillegg vil det hindre uheldig konkurransevridning mellom bokformater og salgskanaler og legge til rette for en mer mangfoldig litteratur og større valgfrihet for leseren.

 

 

[1] http://osloeconomics.no/wp-content/uploads/2014/09/OE-rapport-2014-12-Konsekvensanalyse-av-ulike-merverdiavgiftscenarier-fo-.pdf