Høringssvar fra Hattfjelldal kommune

Uttalelse til NOU 2014-13 kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. kap. 12.1 statlig eiendomsskatt

Dato: 25.03.2015

Svartype: Med merknad

FS-024/15 Vedtak:

Hattfjelldal formannskap slutter seg til høringsuttalelsen fra LVK til NOU 2014:13 - «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» med følgende tillegg vedrørende kap. 12.1:

  1. a) En gjennomføring av forslaget fra Scheel-utvalget om statliggjøring av eiendomsskatten er en stor trusselen mot Hattfjelldal kommune sin økonomiske framtid da det vil kunne utgjøre et tap av frie inntekter på ca. kr. 6 mill. pr. år avhengig av om noe av inntektstapet blir kompensert.
  2. b) En gjennomføring av forslaget vil bety et brudd på den samfunnskontrakten som har eksistert mellom staten og kraftkommunene helt siden konsesjonslovene ble vedtatt og de store utbyggingene startet ved at vertskommunene skal sitte igjen med en betydelig andel av verdiene som skapes gjennom at naturressursene stilles til disposisjon og naturverdiene forringes.
  3. c) Dersom eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer skal være en del av løsningen på et overopphetet boligmarked i pressområdene, må skatten fortsatt være kommunal om ulikhetene over landet som helhet skal kunne fanges opp gjennom lokal taksering og utskriving

Vedlegg