Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Risiko for lavere aktivitet i samfunnsøkonomien ved skattelettelser

Dato: 05.04.2015

Svartype: Med merknad
  • Et kort innspill:
  • Jeg savner at utvalget vurderer om lavere selskapsskatt etc i dagens situasjon kan føre til lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi. Noen momenter her: 
  • Hvis selskapsskatten reduseres, er det slik at dette vil føre til at investeringene i norsk næringsliv øker, eller vil det (i dagens situasjon) tvert imot i all hovedsak bare føre til lavere (offentlig) etterspørsel?
  • Når oljevirksomheten i Norge reduseres, vil det føre til at Norge da går fra å befinne seg i høykonjunktur til å havne i lavkonjunktur med fallende investeringer på samme måte som de øvrige landene i Europa? Eller befinner Norge seg i en særstilling?  
  • Det er selvfølgelig mulig å øke bruken av oljepenger i Norge vhja oljefondet. Men økt pengebruk over statsbudsjettet må trolig skaffes til veie ved at Norges Bank kjøper norsk valuta i verdensmarkedet. Slikt kjøp av norsk valuta vil kunne presse norsk vekslingskurs i en ugunstig retning for landet. 
  • Jeg savner oversikt over reelle selskapsskattesatser i utvalgets rapport. (I USA var feks reell skattesats på rundt 14% for årene 2000-2005, mens formell skattesats i samme periode derimot var på nesten 40%, mens effektiv skattesats lå på noe slikt som 36%).