Høringssvar fra KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Globals innspill til NOU 2014-13

Dato: 01.04.2015

Svartype: Med merknad

Vi ønsker å takke regjeringen for muligheten til å komme med innspill til Scheelutvalgets rapport. KFUK-KFUM Global er opptatt av å forandre årsakene til fattigdom, og mangel på skatteinntekter til land i Sør er en grunnleggende årsak til at fattigdom opprettholdes. Dagens skattesystem har ikke klart å holde tritt med selskapers triksing med skatt, og ulovlig skatteunndragelse er i dag den største kilden til ulovlig kapitalflukt. Gjennom bruk at skatteparadiser, ulovlig internprising og interngjeld klarer selskap å unndra enorme mengder skatt som burde ha gått til utvikling i kildelandet. Skatteinntekter er grunnlaget for enhver stats velferd, og å sikre disse inntektene er avgjørende for å skape utvikling. Enhver stats skattesystemer kan ikke lengre bli sett på isolert sett, men må ta hensyn til denne globale konteksten. KFUK-KFUM Global synes derfor at det er forunderlig at Scheelutvalgets rapport ikke har mer fokus på den internasjonale konteksten for Norges skattesystem.

Forslag om kutt i selskapsskatten

Utvalget foreslår å kutte selskapsskatten fra 27 til 20 prosent, blant annet for å gjøre det mindre lønnsomt for selskap å trikse med skatt. Men selskapsskatten er allerede halvert på verdensbasis siden 80-tallet, likevel har investeringer gjennom skatteparadis økt kraftig. Skatteratene er i fritt fall, og står i fare for å forsvinne helt om 20-30 år med dagens tempo.

Stadig lavere skatter, og stadig flere smutthull og insentiver, bidrar til at selskapsskatten er utrydningstruet. Men null er likevel ikke nullpunktet når det kommer til skatt: vi har eksempler på negativ skatt – der land i praksis subsidierer selskapene. Selskapsskatten er enda viktigere for utviklingsland enn for rike land. Her er utgjør denne skatten omtrent 15 prosent av alle skatteinntekter, mot 10 prosent i OECD-land. Norge bør ikke bidra til en økt konkurranse for lavere skatter internasjonalt. Dette vil bare føre til et kappløp mot bunnen der næringslivet prioriteres på bekostning av et lands befolkning og dens velferd. I stedet bør man jobbe for internasjonale insentiver for bekjempelse av kapitalflukt.

Åpenhet

Norge har innført land-for-land rapportering som trådde i kraft 01.01.2014. Denne standarden sikrer imidlertid ikke den åpenheten som er nødvendig for å avdekke ulovlig kapitalflukt, da det ikke kreves at selskaper rapporterer fra alle land hvor et selskap har virksomhet. KFUK-KFUM Global ønsker å rette regjeringens oppmerksomhet mot utvalgets fokus på åpenhet rundt skatt. I rapporten heter det at «dersom det ikke oppnås bred internasjonal enighet om en effektiv land-for-land-rapportering innen rimelig tid, bør departementet vurdere å innføre dette på generell basis som en del av internprisingsdokumentasjonen». Vi forstår med dette at utvalget åpner for at Norge kan innføre fullverdig land-for-land rapportering tidligere enn de planlagte tre årene. Dette er noe både partier fra regjeringen og opposisjonen har tatt til orde for. KFUK-KFUM Global vil imidlertid vektlegge viktigheten av å opprettholde kravet om åpenhet rundt rapportering for offentligheten. Vi mener at utvalget burde tydelig presisert at høynivåinformasjon, som land-for-land-rapporter er, må fortsette å være åpen og offentlig tilgjengelig. Internprisdokumentasjonen er i dag ikke offentlig tilgjengelig, og land-for-land rapportering som en del av dette systemet vil svekke rapporteringens åpenhet, og vi anbefaler å holde land-for-landrapporteringen separat fra internprisdokumentasjonen.

Åpenhet er kanskje det viktigste middelet mot ulovlig kapitalflukt, og da er det skuffende at utvalget ikke kommer med flere konkrete virkemidler for å øke åpenheten i finanssektoren. KFUK-KFUM Global mener at Norge må opprette et register for egentlig eierskap for å kunne straffeforfølge selskapseiere som bedriver ulovlig skatteunndragelse eller bryter menneskerettigheter. Vi synes det er merkelig at utvalget ikke nevner egentlig eierskap i sin rapport. De siste årene har det vært stort fokus på dette internasjonalt, i blant annet EUs hvitvaskingsdirektiv og G20-landene. Forslaget om å opprette et register for eierskap i Norge fra revidert nasjonalbudsjett i 2014 er en god start, men hvis man ønsker å forhindre kapitalflukt via skatteparadiser må flere forbedringer gjøres. Kristelig Folkepartis Hans Olav Syversen og Arbeiderpartiets Marianne Martinsen står sammen bak et representantforslag (Dokument 8:57) som skal behandles i stortinget 7. mai 2015. Et slikt register må oppgi den ultimate eieren for å sikre at denne kan ansvarliggjøres ved behov. I tillegg må registeret være offentlig tilgjengelig for presse og sivilsamfunn. Dette er særlig viktig for å kunne avsløre skatteunndragelse og menneskerettighetsbrudd begått av norske selskaper i utviklingsland. Financial Action Task Force (FATF) har kritisert Norge for manglende åpenhet rundt egentlig eierskap, og representantforslaget er viktig for å sikre den åpenheten som Norge i dag mangler når det kommer til eierskap. Den siste tindes medieoppslag rundt Statoils manglende vilje til å oppgi sine egentlige eiere har tydeliggjort behovet for et regelverk som muliggjør at skattemyndigheter, sivilsamfunn, media og offentligheten har tilgang på informasjon om det siste leddet i eierskapskjeden til ethvert selskap som opererer i Norge.

Nye metoder for beskatning

Utvalget avviser å se nærmere på nye metoder, som enhetlig skattelegging eller CCCTB. Dette til tross av at dette er implementert mellom delstater i USA og har en økende interesse i flere andre land. Forskere skrev i dansk presse nylig: «Skattesystemet er brutt sammen. Førende forskere etterlyser et helt nytt skattesystem, som umuliggjør flytting av overskudd til skatteparadis.»

Utvalget har presisert at de har valgt å ikke vurdere den politiske realismen i forslagene sine. Likevel gjør de nettopp dette, når de avviser enhetlig skattelegging fordi de mener land neppe vil komme til enighet.

KFUK-KFUM Global mener Regjeringen ved relevante departementer og Norges Forskningsråd bør bevilge penger til forskning øremerket for utvikling av ulike modeller og mulige effekter av disse. Verdenssamfunnet ligger milevis etter skattetriksing-industrien. Norge har som et selvstendig og rikt land alle muligheter for å fremme nye løsninger.

Vennlig hilsen

Guro Klausen

Politisk rådgiver i KFUK-KFUM Global