Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Norges Bank

Høring - NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Dato: 22.01.2015
Svartype: Ønsker ikke kommentere

Norges Bank ønsker utfra saksområdet ikke å avgi høringsuttalelse, jf. vedlagte brev fra Norges Bank datert 22.1.2015.  

Vedlegg