Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Frost Holding AS

Avskrivninger og et profesjonalisert boligutleiemarked

Dato: 27.03.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg