Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Anonym

Innspill til Scheel-utvalget

Dato: 07.04.2015
Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse. 

Vedlegg