Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Vaksdal kommune

HØYRINGSUTTALE - KAPITALBESKATNING I EIN INTERNASJONAL ØKONOMI

Dato: 25.03.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg