Høringssvar fra Etne kommune

Høyringsuttale NOU 2014 13 Etne kommune

Dato: 05.04.2015

Svartype: Med merknad

Høyringsuttale NOU 2014.13, Etne kommune

Vedlagt følgjer særutskrift av saka som vart handsama i formannsskapet 17.03.2015.

Med helsing
Tonje Sagvaag

Vedlegg