Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Aksjonærforeningen i Norge

NOU 2014 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonom

Dato: 31.03.2015
Svartype: Med merknad

Det vises til Finansdepartementets brev datert 5. januar 2015 der det anmodes om kommentarer til Scheel-utvalgets innstilling.

Vedlagt oversendes Aksjonærforeningens synspunkter.

Vedlegg