Høringssvar fra Verdipapirforetakenes Forbund

VPFF kritiske til Scheelutvalgets innstilling

Dato: 19.03.2015

Svartype: Med merknad

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF)  bifaller endringer i skattesystemet som bedrer konkurransedyktigheten til norske foretak, skaper symmetri mellom aktivaklasser, og som stimulerer til aktivt eierskap samt risikotagning i verdiskapende virksomheter. VPFF vil, som bransjeorganisasjon med basis i kapitalinvesteringer, strukturtransaksjoner og effektive og trygge markeder for handel med verdipapirer, kommentere på de delene av utvalgets innstilling som berører eierskap og risikoinvesteringer.

Vedlegg