Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra KS Kommunesektorens Organisasjon

Høringsuttalelse fra KS til Scheel-utvalgets utredning

Dato: 07.04.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg