Høringssvar fra Hemnes kommune

UTTALELSE TIL NOU 2014 nr.13 KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI KAP. 12.1 STATLIG EIENDOMSSKATT

Dato: 26.03.2015

Svartype: Med merknad

Vedtak:

Hemnes formannskap slutter seg til høringsuttalelsen fra LVK til NOU 2014:13 - «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» vedrørende kap. 12.1 Eiendomsskatter.

 

Vedlegg