Høringssvar fra Skattebetalerforeningen

Høringsuttalelse fra Skattebetalerforeningen

Dato: 07.04.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Skattebetalerforeningens høringsuttalelse til NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

Vedlegg