Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Selvaag Realkapital AS

Høringsuttalelse NOU2014-13 - saldoavskrivninger på boligutleie

Dato: 07.04.2015
Svartype: Med merknad

Vedlegg