Høring – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringssvar fra Forsvarsdepartementet

Dato: 05.02.2015
Svartype: Uten merknad

Vi viser til Fiansdepartementets ekspedisjon av 5. januar 2015.

Forsvarsdepartementet har ingen merknader i saken.