Høringssvar fra Akademikerne, Samfunnsvitnere

Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

NB! Akademikernes høringssvar består, foruten denne korte innledningen (under), av syv vedlegg 

-----

Produktivitetskommisjonens rapport favner bredt i temaene som omtales. Slik må det være, da alle samfunnets aktiviteter nødvendigvis har betydning for vår samlede produktivitet. Akademikerne har derfor i forbindelse med høringen om produktivitetskommisjonens delrapport gjennomført en bred prosess med medlemsforeningene. Vi har mottatt grundige og viktige innspill til utfordringer knyttet til produktivitet, av både generell og mer spesifikk karakter. Enkelte foreninger sender egne høringssvar, mens innspillene fra Legeforeningen og Samfunnsviterne vedlegges i sin helhet Akademikernes høringssvar. Årsaken til dette er – som legeforeningen skriver – “at kommisjonens arbeid spenner over så store samfunnsområder at det blir krevende å gå inn i de ulike sektorer med den nødvendige dybde. Dessverre mener vi en del av vurderingene og konklusjonene som angår helsetjenesten er mangelfulle”.

Kommisjonen løfter frem viktige sider ved produktivitet, men har likevel ikke evnet å prioritere tydelig nok viktige sider av samfunnets utfordringer knyttet til produktivitetsvekst. Det er derfor avgjørende for Akademikerne å peke på områder som er beskrevet upresist og mangelfullt – eller er utelatt helt. Dette er tilfellet for produktivitet innen helsetjenesteområdet og, til en viss grad, for omtalen av offentlig sektor.

Samfunnsviterne og Legeforeningen organiserer arbeidstakere i privat og offentlig sektor. Medlemsmassen i de respektive foreninger er forholdsvis homogen. Medlemmene har samme utdanning og/eller tilhører samme yrkesgruppe. Yrkesgruppene de representerer er avgjørende viktig for produktivitetsveksten i de respektive sektorene:

  • Helse og helsesektoren er viktig for produktiviteten bl.a gjennom organisering og finansiering av offentlige tjenester, helse som næring, helseteknologi og IKT, folkehelse, sykefravær, mm. 
  • Samfunnsvitenskapelig utdanning på masternivå er representert i alle sektorer, men Samfunnsviterne har over halvparten av sine medlemmer i offentlig sektor. Foreningens merknader er således primært knyttet til medlemmenes erfaringer her. Utfordringene som er beskrevet er knyttet bl.a til modernisering av offentlig sektor, arbeidsgiverfunksjonen i staten, ledelse, kompetansebehov, innkjøps- og anbudsprosesess og kommunereform

Akademikerne viser for øvrig til innspill til produktivitetskommisjonen i forbindelse med deres seminarer om privat og offentlig sektor, urbanisering og forskning og høyere utdanning. Vi forutsetter at Finansdepartementet er kjent med de viktige, mer generelle merknadene vi har presentert der. Notatene vedlegges sammen med innspillene fra Legeforeningen og Samfunnsviterne­­

 

Med vennlig hilsen

Akademikerne
Trond Teisberg – sign

 

Vedlegg

  1. Samfunnsviternes merknader til NOU 2015:1
  2. Legeforeningens merknader til NOU 2015:1
  3. Akademikernes notat til produktivitetskommisjonens seminar om privat sektor
  4. Akademikernes notat til produktivitetskommisjonens seminar om offentlig sektor
  5. Akademikernes vedlegg om forhandlingssystemet i offentlig sektor
  6. Akademikernes notat til produktivitetskommisjonens seminar om urbanisering
  7. Akademikernes notat til produktivitetskommisjonens seminar om forskning og høyere utdanning

Vedlegg