Høringssvar fra Bokhandlerforeningen

Dato: 02.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, NOU 2015:1

 

Høringsuttalelse fra Bokhandlerforeningen til Finansdepartementet vedrørende Produktivitetskommisjonens første rapport.

 

 

Om Bokhandlerforeningen

Bokhandlerforeningen arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet, samt sikre mest mulig forutsigbare rammevilkår for bokhandlere i Norge. Vi har over 570 medlemmer over hele landet, inkludert nettbokhandler og samtlige bokkjeder. Vårt mål er å tilby leseren bredden av litteratur uavhengig av format.

 

Vi mener

Vi mener det er viktig med rom for konkurranse slik at det stimuleres til utvikling og innovasjon i et marked i endring. Debatten rundt rammebetingelsene for bokbransjen kan gi inntrykk av at den er fritatt for konkurranse. Det er feil. Bokmarkedet i Norge er nå i stor grad underlagt helt ordinære markedsmekanismer. 7 av 10 solgte norske bøker er ikke fastprisbøker, og for disse er det full konkurranse. Vi mener at en periode med fastpris i bokens første utgivelsesår er avgjørende for å:

  • Sikre forfatternes rammevilkår.
  • Sikre bredde og dybde i produksjonen av norsk litteratur.
  • Gjøre det enklere for nye forfattere å bli utgitt.
  • Gjøre det mulig for bokhandlere å tilby flere titler enn de bøkene som er lønnsomme isolert sett.
  • Sikre god tilgjengelighet og bredt utvalg for leseren.
  • Bevare norsk språk.

 

 

Om Produktivitetskommisjonens vurdering av unntaket fra Konkurranseloven for omsetning av bøker

 

Bokhandlerforeningens høringsuttalelse er knyttet til kapittel 10 «Konkurranse og regulering». Kommisjonen er kritisk til fastprisordningen som virkemiddel for å nå kulturpolitiske målsetninger. Argumentasjonen knyttet til fastprisordningen samsvarer i stor grad med den kritikken Konkurransetilsynet har fremsatt tidligere og det utvalgsmedlem og konkurransedirektør Christine B. Meyer presenterte i kommisjonsmøtet 17. mars 2014.

 

Produktivitetskommisjonen omtale og forståelse av bokmarkedet er helt feil.

 

På side 183 i rapporten skriver kommisjonen: «Konkurransetilsynet har uttrykt bekymring for at det på enkelte områder er innført mer omfattende reguleringer de senere årene. Tilsynet har bl.a.trukket fram økt importtoll på landbruksvarer strengere regulering av byggenæringen og mer omfattende regulering av bokmarkedet

 

Bokmarkedet har vært gjennom en gradvis deregulering de siste 20 årene.

 

Kommisjonen viser videre til at Konkurransetilsynet mener det er flere konkurransemessige uheldige sider ved avtalen. Under kommenterer vi de enkelte påstandene.

 

Horisontalt samarbeid

Det pekes i rapporten på at unntaket ikke omfatter horisontalt samarbeid, men at avtalen har medført høye og like priser. I Christine B. Meyers notat av 17. mars 2014 utrykkes dette enda mer eksplisitt «For det første stilles forbrukerne overfor høye og like priser på nye bøker med maksimal rabatt på 12,5 prosent. De høye og like prisene er et resultat av at aktørene kan koordinere seg horisontalt og unngå priskonkurranse

Det finnes ingen empiri som slår fast en slik sammenheng. Man bør ikke trekke politiske beslutninger basert på slike antagelser. Forleggerforeningen har gjort en undersøkelse av hvordan prisene på bøker utgitt i 2014 som viser stor variasjon i prising av bøker.

 

Sammenligningen med svenske bokpriser

Kommisjonen viser til en undersøkelse der man sammenligner prisen på norske bestselgere med prisen på svenske bestselgere. Dette gjøres uten noen som helst refleksjon rundt strukturelle forskjeller mellom Norge og Sverige. Prisforskjellen kan henge sammen med at det kun er bestselgerne som blir billigere. Det er også andre faktorer som gjør at det å sammenligne prisnivået med Sverige er en dårlig idé:

  1. Lavere lønns- og kostnadsnivå gir lavere priser i Sverige – på alt.
  2. For produkter med store faste kostnader, og lavere variable kostnader (som bøker) betyr et dobbelt så stort marked mye.

 

 

Ikke opplagt at fastprissystemet fører til mangfold

Produktivitetskommisjonen ser ut til å vurdere fastprisordningen helt uavhengig av de andre kollektive ordningene som er knyttet til ordningen og som nettopp gjør at man sikrer mangfold og kvalitet. Litteraturabonnementsordningen eller skaffe- og leveringsplikten er ikke nevnt i drøftingen som leder frem til konklusjonen om fastprissystemet og mangfold.

 

Innovasjonstakten

Produktivitetskommisjonen viser også til at Konkurransetilsynet mener fastprisordningen hemmer innovasjonstakten i bransjen, særlig for salg av digitale bøker. Norsk bokbransje har visst stor innovasjonstakt når det gjelder digitale bøker. Det er et godt tilbud av ulike titler, prisen er lavere enn kostnadsbesparelsen skulle tilsi og det er mange aktører som tilbyr gode tjenester for kjøp og lesing av e-bøker. Når det gjelder dette punktet sammenligner ikke Produktivitetskommisjonen det norske markedet med det svenske, men med markedet for engelsk litteratur. Det blir også feil. Markedet for engelske bøker er gigantisk sammenlignet med det norske. Derav også lavere priser.

På nettsidene til Konkurransetilsynet finner vi denne uttalelsen «Faste priser på e-bøker hindrer i vesentlig grad konkurranse mellom fysiske og elektroniske bøker. Det medfører blant annet at leserne ikke vil kunne nyte godt av forlagenes besparelser til trykking, distribusjon og salg.» I mars 2014 hadde Forbrukerrådet et innlegg på trykk i DN med denne uttalelsen «Bransjen mener tydeligvis at vi skal betale samme pris på e-bok og papirbok, uten å ta hensyn til at e-boka har vesentlig mindre verdi hvis den ikke kan lånes ut eller gis bort.». Ingen av uttalelsene stemmer. Disse forholdene er enkle å bringe på det rene, og resultater av undersøkelser som måler dette er lett tilgjengelige. I gjennomsnitt er e-boka 43 prosent billigere enn samme tittel i papir. Forlagenes besparelser til trykking, distribusjon og salg av e-bøker ligger under 35 prosent. Disse feilaktige uttalelsene bidrar heller ikke til folks opplevelse av konkurranse i bokmarkedet blir bedre. Produktivitetskommisjonen presenterer en figur fra 2008 som viser «opplevd konkurranse i ulike markeder». Vi må kunne forventer at Konkurransetilsynet er korrekt i sin omtale av bokmarkedet.

 

Bruk av tilgjengelig materiale om fastprisens virkning

Vi merker oss at Produktivitetskommisjonen har lagt betydelig vekt på masteroppgaven til Jørgen Røberg Andersen, mens det henvises lite til alle de store utredningene og analysene av fastprisens virkning som har kommet de siste årene. Arbeidene til Oslo Economics, Slaatta & Rønning, Foros & Kind og Karine Nyborg er tillagt liten eller ingen vekt. Bokhandlerforeningen mener Produktivitetskommisjonens vurdering av fastprisordningen er tidvis misvisende og feil og den er ikke basert på tilgjengelig materiale om fastprisordningens virkning. Derfor kan den heller ikke tilleggs vekt i utformingen av fremtidig politikk for bokmarkedet.

 

Med vennlig hilsen

Bokhandlerforeningen

Trine Stensen

www.bokhandlerforeningen.no