Høringssvar fra Forskerforbundet

Høring Forskerforbundet

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Forskerforbundet viser til Finansdepartementets høring på NOU 2015:1
Produktivitetskommisjonens første rapport, og sender med dette sitt
høringsinnspill. Forskerforbundets innspill er begrenset til kapittel 9 «Innovasjon og entreprenørskap» og 17 «Utdanningssektoren».

Forskerforbundet mener at forskningsinnsatsen i Norge må styrkes, det offentlige må ta et sterkere ansvar for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet og styrke kvaliteten og arbeidsdelingen i institutt og UH-sektoren.

Vår fulle høringsuttalelse lases opp som vedlegg

Vedlegg