Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra KS

Høringssvar fra KS til Produktivitetskommisjonens andre rapport

Dato: 05.04.2016
Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra KS til Produktivitetskommisjonens andre rapport, NOU 2016:13

Vedlegg