Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring NOU 2016 3 Ved et vedndepunkt. Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Dato: 05.04.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg