Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringssvar fra Akademiet for yngre forskere & Det Norske Videnskaps-Akademi

Dato: 05.04.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg