Høringssvar fra Luostejok Kraftlag SA

Dato: 29.08.2019

Høring NOU2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats

Luostejok Kraftlag avgir her høringssvar på NOU 2019:11, med oppmerksomhet på foreslått fjerning av fritak for merverdiavgift på strømforbruk for husholdninger i Nord-Troms og Finnmark.

Ordningen med fritak har så vidt vi kjenner til eksistert siden 1969. Den er begrunnet med en lengre fyringssesong og et høyere strømforbruk enn resten av landet, grunnet klimatiske forhold.

Luostejok Kraftlag er bekymret for at departementet her foreslår endringer som vil påvirke økonomien til alle husholdninger i Nord-Troms og Finnmark svært negativt, uten en forutgående politisk debatt. Listen over høringsinstanser er svært mangelfull, og høringen er lite kjent i offentligheten. Videre registrerer vi at høringen inneholder både udokumenterte påstander, «synsing» og direkte feil.

Det vises til utredningens punkt 1.2.3.2 der det står «at andre deler av landet (Oppland og Hedmark) har like høyt strømforbruk uten fritak for merverdiavgift. Husholdninger som er fritatt for merverdiavgift er i Nord-Troms og Finnmark». Videre står det at «Fritaket er ikke målrettet mot de husholdninger som har utfordringer med å betale strømregningen, og det vil være de husholdninger som har høyest forbruk som får størst fordel av fritaket”

Til utsagnene om forbruk har vi følgende kommentarer:

· Statistikk 08313 fra SSB: Nettoforbruk av elektrisk kraft i husholdninger viser at Finnmark har høyere forbruk enn resten av landet.

· Statistikken fra 1994-2017 viser at Finnmark, målt mot resten av landet, i gjennomsnitt har 35% høyere forbruk av elektrisk kraft i perioden.

· Finnmark målt mot Oppland og Hedmark har i samme periode, 37% høyere gjennomsnittlig forbruk av elektrisk kraft i husholdninger.

· Forbrukstall som vi viser til fra statistikken ligger vedlagt.

Vi ber departementet klargjøre hvilken statistikk som er benyttet, og som ligger til grunn for utredningens punkt 1.2.3.2. Statistikk fra SSB viser at husholdninger i Finnmark har vesentlig høyere forbruk enn resten av landet.

Til utsagnene om målretting har vi følgende kommentarer:

Ordningen med fritak, som har eksitert siden 1969, har vi ikke oppfattet som en målrettet ordning mot de husholdninger som har utfordringer med å betale strømregningen, vi har heller ikke oppfattet ordningen som et forsøk på å gi en generell økonomisk støtte til husholdninger.

Ordningen, slik vi har oppfattet det, skal kompensere for lengre fyringssesong og dermed høyere kostnader til elektrisk kraft. Tall fra SSB understøtter og viser at husholdninger i Finnmark har høyere forbruk av elektrisk kraft enn resten av landet. Dette er ett av de viktigste bosettingstiltak, og det omfatter alle husholdninger i denne delen av landet.

I samme kapittel (1.2.3.2) står det også at: «Støtte gjennom merverdiavgiften fører til større forbruk av kraft enn ellers, noe som er vridende og gir mindre effektiv ressursbruk. Fritaket i merverdiavgiftssystemet bidrar også til å komplisere regelverket og gir utfordringer knyttet til avgrensning og etterlevelse.”

At fritak for merverdiavgift isolert sett gir økt forbruk for husholdninger kan vi ikke se er underbygget i utredningen. Tvert imot er det til enhver tid stort fokus på «strømsparing», både gjennom media, støtteordninger (Enova mm), og som generelle økonomiske råd til husholdninger.

Det er uttalte politiske mål at resten av samfunnet i større grad skal over på elektrisk kraft som energikilde (biler, fly, ferger). Myndighetene har innført forbud mot oljefyring i større bygg, og det kommer også forbud mot oljefyring i husholdninger fra 2020. Utvalget synes (uten noen henvisninger til undersøkelser) at dette er «vridende», og gir større forbruk og gir mindre effektiv ressursbruk. Utvalget klargjør ikke hva det er «vridende» i forhold til, men det kan oppfattes som negativt at forbrukere legger om til elektrisk kraft som energikilde. Disse påstandene er oppsiktsvekkende i en tid hvor overgang til elektrisk energi er et av hovedvirkemidlene i «klimasaken». Vi stiller spørsmål om hvordan husholdninger i Nord-Norge skal varme opp boligene sine, når verken olje eller elektrisk kraft er foretrukne energikilder.

Dagens ordning er ukomplisert å håndtere og lett å forholde seg til, både for forbrukerne, for oss som håndterer det i det daglige og det antas at det er oversiktlig også for myndighetene.

Ordningen med fritak for merverdiavgift vurderer vi som målrettet og bør videreføres.