Høringssvar fra Hjelmeland kommune

Dato: 20.12.2019

Hjelmeland meiner at ein vesentleg del av inntektene skal ligga att i vertskommunen, samtidig må det være eit mål at inntektene er stabile. At meire av inntektene skal overførast til andre kommunar gjennom skatteutjamninga meiner Hjelmeland kommune er ein feil politikk som bryt med prinsippet om at naturgitte verdiar skal ligga att i vertskommunen.


Hjelmeland kommune meiner at mindretallet sitt forslag sikrar vertskommunane best. Som mindretallet vurderer bør det legges opp til at ein moderat produksjonsproveny tilføres Havbruksfondet. Noko som vil sikra inntektene.
Det må innførast kommunal grunnrenteskatt for å sikra lokalsamfunna sin del av verdiskapinga.