Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Dato: 15.10.2020

Øvre Eiker kommune var ikke blant høringsinstansene og ble først nylig gjort oppmerksom på høringa. Høringssvaret avgis derfor med forbehold om kommunestyrets godkjenning. I formannsskapets møte den 14.10.2020 ble følgende høringsuttalelse enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret:

Vedtak

Øvre Eiker kommune støtter ingen av Straffelovrådets forslag. Kommunen mener samtidig at det ikke bør gis noen straffeprosessuell hjemmel til å nedlegge forbud mot en kriminell organisasjon.

Begrunnelse

Gjengkriminalitet er et utbredt og alvorlig samfunnsproblem. Ytterligere verktøy til bekjempelse av slik kriminalitet hilses derfor som utgangspunkt velkommen. Kommunen har merket seg at eksisterende straffelovgivning etter rådets syn ikke fullt ut dekker det kriminaliseringsbehovet rådet er bedt om å se på.

Den foreslåtte straffebestemmelsen inneholder flere kvalifiserende vilkår. Straffebestemmelsen er ment å ramme kun aktiv og vesentlig deltakelse i kriminelle sammenslutninger som omfatter alvorlig kriminalitet som krenker individers liv, helse og frihet. Det dreier seg om kriminalisering av en type forberedelseshandlinger som befinner seg langt forut for eventuelle primærforbrytelser.

Samtidig har kommunen merket seg at rådet finner det vanskelig å si noe sikkert om hvor effektivt et straffebud vil kunne bli, men at rådet ikke utelukker at det vil kunne bli et viktig verktøy mot den organiserte kriminaliteten. Straffelovrådet har også vist til erfaringer fra andre land, der det rapporteres om stor ressursbruk og liten effekt. Rådet peker selv på at det kan være at det er en tilnærmet like god løsning på utfordringene å prioritere arbeidet med bekjempelse av kriminelle grupper med de virkemidler man i dag har.

På denne bakgrunn mener kommunen at de prinsipielle innvendingene, mot å utvide området for straffeansvar vekk fra primærforbrytelser, basert på skjønnsmessige begreper, med bl.a. fare for feilaktige dommer og misbruk, bør være avgjørende. Kommunen støtter derfor ingen av rådets forslag. Av samme grunner bør det etter kommunens syn ikke gis noen straffeprosessuell hjemmel til å nedlegge forbud mot en kriminell organisasjon.

Samtidig ønsker kommunen at departementet vurderer også andre tiltak enn kriminalisering, i tråd med Straffelovrådets påpekning.

I den forbindelse vises det til Øvre Eiker kommunens brev til justisministeren av 31. oktober 2007. Etter invitasjon fra justisministeren kom kommunen der med en rekke innspill til arbeidet mot organisert MC-kriminalitet. Hovedgrepet som ble foreslått var organisatorisk. Kommunen foreslo at det burde søkes etablert

en tverretatlig, permanent organisering av kontrollarbeidet på regionnivå opp mot de kriminelle MC-miljøene, samt

en nasjonal, mobil innsatsgruppe innen politiet og påtalemyndigheten, som kan bistå de regionale fora.

Det ble også pekt på at slike permanente fora ville kunne arbeide med alle former for organisert kriminalitet, avhengig av det aktuelle trusselbildet. I tillegg pekte kommunen på flere forslag til regelverksendringer som kunne vurderes nærmere, herunder bedret informasjonsflyt.