Høringssvar fra Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane

Dato: 15.10.2020

Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane støtter flertallets lovforslag om kriminalisering av deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper jf NOU 2020:4 pkt 21.1.

Vi vil imidlertid påpeke at bevisførsel om kriteriet "medlemmenes grad av lojalitet til sammenslutningen framfor rettsordenen" kan være vanskelig.

Vi vil særlig advare mot å avgrense mot "kriminalitet i organiserte nettsamfunn og andre samarbeidstyper som ikke kan karakteriseres som gjengkriminalitet" jf NOU 2020:4 side 16 annen spalte.

Bruk av internett, kryptert epostkommunikasjon og kryptovaluta må anses å være en sentral og integrert del av virksomheten til kriminelle gjenger.

For de som driver alvorlig og lukrativ organisert kriminalitet, herunder narkotikavirksomhet og dopingvirksomhet, gir det store fordeler å bruke internettsider hvor fremgår at kontakt kun oppnås ved bruk av kryptert epost til anonyme e-postadresser.

Dette medfører at personer i et overordnet ledd i en kriminell sammenslutning kan forbli anonyme og ikke trenger å identifisere seg for nivået under.

En slik nettside kan brukes til å presentere de varer og tjenester som den kriminelle sammenslutning selger med tilhørende prislister til mange potensielle kunder samtidig som de enkelte avtaler om kjøp og salg inngås ved bruk av kryptert e-post. Hvem som står bak, omfanget av virksomheten, hvor produksjon, lager og distribusjon finner sted samt når og hvor betaling finner sted og hvor pengene ender opp og hvem de videresendes til skjules ved bruk av kryptert e-post og kryptovaluta.

Slike nettsider og den tilhørende krypterte kommunikasjon og betaling er også nyttig for rekruttering av medarbeidere. For eksempel kan det annonseres på nettsidene etter personer som vil ta på seg oppdrag med for eksempel transport og lager av varer eller penger eller innkjøp av produksjonsutstyr. Den som tar på seg oppdraget må identifisere seg for oppdragsgiver for å motta varer og vederlag og underbygge at han er til å stole på, mens oppdragsgiver kan forbli anonym og raskt rekruttere og bytte til en annen underordnet dersom denne blir tatt eller viser seg upålitelig.

Slike nettsider i kombinasjon med kryptert e-post mv. kan også brukes til å øke den kriminelle sammenslutning sin fryktkapital. Siden kan brukes til å informere om personer som ledelsen oppfatter som tystere, til å tilby dusør til de som finner personer den kriminelle organisasjon ønsker å få tak i, og til å varsle om og oppfordre til sanksjoner mot personer som gruppen ønsker å ramme og til å legge press for å innkassere utestående krav mv.

Netteknologi og kryptering øker muligheten til å drive en stor kriminell sammenslutning på en måte som er vanskelig å bekjempe med tradisjonelle midler fordi teknologien gjør at ulike avdelinger eller ledd kan samarbeide uten at de nødvendigvis vet identiteten til andre personer som er involvert og hva de gjør. Derfor er det også meget viktig å ramme de som deltar i organisering, rekruttering og ledelse når disse lar seg avdekke.

Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane er enige i at det er særlig viktig å ramme de som rekrutterer eller bruker barn og unge til handlinger som er straffbare.

Kriminelle sammenslutninger vil, i en del tilfeller, beskytte seg ved å sørge for risikable oppdrag tas av personer som ikke kan straffes. Det er derfor viktig at den som rekrutterer og/ eller planlegger å bruke andre som utøvende ledd kan straffes selv om den som skal brukes som utøvende ledd for eksempel bare er 13-14 år eller høygradig psykisk utviklingshemmet.

Det er også viktig at personer som brukes på denne måte anses å være del av den kriminelle organisasjon selv om de selv, grunnet alder eller tilregnelighet, ikke kan straffes når antall medlemmer har betydning.

Slike kriminelle sammenslutninger som kommuniserer elektronisk kryptert kan også bruke lovlige organisasjoner til å transportere varer og/ eller penger mellom ledd og/ eller avdelinger i den kriminelle sammenslutning uten at transportøren er kjent med det som skjer. Narkotika eller dopingmidler kan for eksempel sendes i en postpakke mellom ulike ledd i sammenslutning for å begrense risiko og for at personer i ulike ledd ikke skal kunne identifisere hverandre. Det er viktig at definisjonen i lovbestemmelsen ikke utelukker at en sammenslutning som drives på denne måte kan anses som en enhet.

Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane tviler på om et straffeprosessuelt forbud mot en kriminell organisasjon i tillegg til flertallets forslag er hensiktsmessig. Det vil i praksis kunne forsinke straffereaksjoner mot slike organisasjoner hvis det, etter hvert, oppstilles en praksis med krav om et slikt forutgående prosessuelt forbud for å ilegge straff. Hvis det skjer vil det redusere effektiviteten til straffebudet. Det vil formodentlig også bli en god del prosess ved et slikt straffeprosessuelt forbud.

En hjemmel for å gi oppholdsforbud i Norge for utenlandske medlemmer av en slik organisasjon kan ha noe for seg. Forholdet til blant annet EØS lovgivningen antas i så fall å måtte utredes nærmere.