Høringssvar fra Oslo tingrett

Dato: 11.09.2020

Høringsuttalelse til NOU 2020:4

Straffelovrådet foreslår å kriminalisere deltakelse i og rekruttering til kriminelle grupper. På generelt grunnlag er Oslo tingrett tilbakeholden med å mene noe om hva som bør kriminaliseres. Vi går derfor ikke nærmere inn på dette.

Rådet har utformet to forslag til straffebud. Mindretallets forslag betyr at det er et vilkår for straff at domstolen i rettskraftig kjennelse har forbudt eller oppløst sammenslutningen. Oslo tingrett mener at et slikt straffbarhetsvilkår kan åpne for prosessuelle og materielle utfordringer. Det er f.eks. spørsmål om retten vil være bundet av kjennelsen dersom det kommer frem nye opplysninger om sammenslutningen i den senere hovedforhandlingen. Et annet spørsmål er om retten har plikt til å frifinne dersom kjennelsen strider mot rettens egen overbevisning basert på det som har fremkommet under hovedforhandlingen. Vi er derfor skeptiske til et slikt straffbarhetsvilkår. De samme utfordringene ser vi ikke med flertallets forslag.

Med vennlig hilsen

Yngve Svendsen

Sorenskriver