Forsiden

Høringssvar fra Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Dato: 30.09.2019

Uttale fra faglige ansvarlige ved Valen Sjukehus i forbindelse med høring om nasjonal rammeplan for landbasert vindkraft i Norge.

Valen Sjukehus har hatt drift siden 1905, og er lokalisert på Valen i Kvinnherad. Vi ser med stor bekymring at nærområdet og turterrenget rundt sykehuset, både på Halsnøy og Kvinnheradfjella er med i den nasjonale rammeplanen.

Dette betyr at sjukehuset for pasienter med alvorlige psykiske lidelser nærmest kan bli omringet av vindturbiner som vil forringer naturmiljøet som del av behandlingsmiljøet i betydelig grad.

Vi mener det er vesentlig at spesielt sårbare pasienter blir skjermet fra påkjenninger fra vindturbiner, hva gjelder støy, visuell uro som rotasjon og blinkende lys og innhugg i tur-områder både når det gjelder natur-ødeleggelser og fare for iskast fra rotorblader i vinter-halvåret.

En utbygging vil medføre en sterk forringelse av livskvaliteten til svært mange mennesker som bor i Kvinnherad. Det er vesentlig for rekrutteringen til Valen Sjukehus at vi tar vare på naturen og turområdene som er faktorer som gjør at vi har suksess i konkurransen om høyt utdannet arbeidskraft. Mange som ansettes ved Valen Sjukehus veldger seg hit på grunn av turmulighetene i det unike fjordlandskapet på Kvinnheradhalvøya.

En nedbygging av natur løser ikke klimakrisen. Kraften fra de eksisterende vindparkanlegg i Norge går i stor grad til industri som hverken bidrar til miljø eller matproduksjon. Vi har derfor en mistillit til argumentet om at vindkraft på land er nødvendig og gunstig i et CO2 regnskap globalt. Dette gjør en evt. nedbygging av Kvinnheradfjella ytterligere tragisk og meningsløs.

På vegne et samlet fagmiljø ved Valen Sjukehus i Helse Fonna

Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Overlege