Forsiden

Høringssvar fra Ingar Hunskaar

Dato: 28.09.2019

Jeg ber om at alle områder tas ut av Nasjonal ramme for vindkraft og at utbyggingen stoppes nå. Områdene er altfor store og de er lagt til steder med natur/områder med uberørt preg. Vi må revurdere hele politikken på hvilke virkemidler vi skal bruke for å produsere energi som skal erstatte fossilt forbruk. FNs rapport beskriver at tap av areal, naturområder og mangfold nå er regnet som en større trussel for livet på jorda enn menneskeskapt drivhuseffekt. Vi ser nå resultatene av utbyggingen av vindkraftsprosjektene som er gjennomført de siste 10 årene. Vi kan ikke fortsette slik, når vi ser at store naturområder blir gjort om til industriområder. Dette er ikke en bærekraftig måte å ivareta natur, dyreliv og fremtidige generasjoner med menneskers liv på. Vi må derimot snu nå og heller gjøre det motsatte. Vi må bevare så mye natur som mulig. Vi må la arter få muligheten til å formere seg og opprettholde sin populasjon og levekår. Utbyggingen ødelegger ikke bare de områdene som vindturbinene står på og infrastrukturen til disse, men det splitter opp gjennomgående naturområder og legger press på områder langt utenfor, da mye av dyrelivet blir sterkt påvirket av slik menneskelig aktivitet.

Jeg ber også om at konsesjoner av vindkraft som ennå ikke er gitt stoppes, samt at konsesjoner som ennå ikke er utbygd trekkes tilbake. Vi har bygd ut for mye allerede. Dette skaper en splittelse i nasjonen, motstanden øker og folk ville ikke ha dette når de ser på nært hold hvilken skade dette gjør på vår natur. Prosjektene mangler lokal forankring.

Skal vi ha økt strømproduksjon i Norge, må først effektivisere det vi har og det innebærer blant annet:

- Effektivisering av alt forbruk av energi. Enova har fått i oppgave å gjøre dette, men det må settes av mer midler, slik at det blir enda lettere for næringsliv og privat sektor å gjemnnomføre energisparende tiltak. Forskning fra SINTEF viser at det er et stort potensiale her, 40 TWh innen 2040 er mulig. Her er det snakk om etterisolering og oppgradering i bygningsmassen, samt effektivisering med varmepumper, innstallasjon av vannbåren varme etc.

- Vi må effektivisere og oppgradere all vannkraft der det er muligheter til det, kanskje til og med se på mulighten for utvide enkelte kraftverk.

Vindkraft er ekstremt arealkrevende. Vi må satse på alternativ energiproduksjon til vindkraft:

- Småkraftverk i form av solceller på eksisterende og nye offentlige og private bygg er noe vi må ha mer av i Norge, mye mer. Her er jo Enova inne med støtte til prosjekter, men støtten må økes her også, ikke senkes som det er vedtatt nå. Prosjektene må bli lettere å gjennomføre for folk flest.

- Solvarmeanlegg, alternativ til elektrisitetsproduksjon.

- Energiproduksjon som har et mindre fotavtrykk arealmessig og som kan legges i områder med eksisterende infrastruktur må bli prioritert. Geotermisk, havvarmekraftverk, restvarmeanlegg, biobrendsel, metan etc. disse kraftverkene bør jo også først og fremst levere energi lokalt. Å eksportere, samt sende kraft frem og tilbake over store avstander krever jo også store naturinngrep, samt at det også er tap i overføringen, så vi må først og fremst tenke kortreist og selvforsynt.

- Flytende havvind må grundig konsekvensutredes, men dette kan kanskje være et bedre alternativ enn landbasert vindkraft, da det arealmessig i hvert fall er i mye mindre konflikt. At Enova har vedtatt støtte til Hywind Tampen med 2.3 milliarder norske kroner, virker for meg som en feilvurdering, når disse midlene heller kunne blitt brukt til energieffiktivisering i norske bygg.

Ingar Hunskaar, Egersund