Forsiden

Høringssvar fra Nina Marie Johansen

Dato: 21.09.2019

Naturen er i fare! Det snakkes om at man må gjøre store forandringer for å berge klimaet på jorden. Å ødelegge naturen er ikke veien å gå! Vindkraft hører absolutt ikke hjemme i urørt natur!

I FNs klimarapport som kom ut tidligere i år så står det at det viktigste klimatiltaket er å ta vare på naturen og naturmangfoldet. Norge har bare ca 12% igjen med urørt natur. Da er det uhørt at denne raseringen skal få fortsette! Det bør ikke bygges mer vindkraft her til lands, og gitte konsesjoner bør trekkes tilbake!

Det står nedfelt i lovverket at gamle, gitte konsesjoner skal kunne trekkes tilbake om ny informasjon dukker opp, som enten berører folk eller miljøet. Områder som er habitat for rødlistearter som f.eks hubro og Smølalirype, bør få ligge i ro!

Nå som vi vet hvor store naturødeleggelser vindkraft fører med seg, bør ikke en turbin til bli satt opp på denne jord! Vi vet at infralyd som turbinene avgir er skadelig for både mennesker og dyr. Vi vet at hver turbin inneholder flere tusen liter hydraulikkolje og gearolje og at lekkasjer forekommer ofte. Lekkasjer får dramatiske følger for dyreliv og fauna. Myrer, drikkevann og fiskevann blir forurenset. Branner og havari skjer også. På steder som har mye lyng, kan dette få fatale følger hvis det er tørt.

Rotorene på vindturbinene tar livet av fugler, flaggermus og insekt som har sine leveområder der. Rotorene består forresten av komposittmateriale som ikke er nedbrytbart! Rotorene slites i vær og vind, og mikroplast blir spredd ut i naturen. Når rotorene er så slitt at de må skiftes, kan man ikke resirkulere dem, så de må graves ned.

Strøm man får fra vind er ikke stabil, da det ikke blåser hele tiden, og da det må blåse bare 'akurat passe' for at turbinene skal kunne avgi strøm.

I Norge er vi så heldige å allerede ha en 'grønn kraft' nemlig vannkraften. Ved oppgradering av allerede eksisterende vannkraftverk, kan man få mye mer strøm enn alle planlagte vindkraftverk i landet.

Stopp byggingen av vindkraftverk i naturen! Det er nok naturødeleggelser nå!

Fokuser heller på oppgradering av vannkraftverk og sparetiltak!