Forsiden

Høringssvar fra Grunneiere på Bjørnstigfjellet

Dato: 30.09.2019

Grunneiere på Bjørnstigfjellet

I Åmli og Froland Kommune

v/ Jon Løyland

Dåsvannsdalen 214

4737 Hornnes 25 sep. 2019

NVE

Uttale om nasjonal ramme for vindkraft på land frå NVE.

Vi er grunneiere som representerer 90% som har forhandla fram en avtale med Fred. Olsen Renewables AS om vindmøllepark på våre eiendommer på Bjørnstigfjellet

I Åmli og Froland Kommune

Vi ser på Nasjonal ramme som en god mulighet til å belyse hvilke områder som er best egna til vindkraft på land. Når vi leser i høringsutkastet og studerer kart og temarapporter, ser vi oss enige i at våre eiendommer må passe godt inn i nasjonal plan. Heieområdet som vi eier er det stort sett vi selv som bruker til jakt og friluftsliv. Her er ingen attraktive turområder.

Lønnsomheten fra tradisjonelt jord og skogbruk er stort sett en nedadgående kurve og annen inntekt på dagens bruk er nødvendig.

Prisen på tømmer og tømmerdrifter gjør at skogeieren tjener mindre og mindre på salg av tømmer, arealet som kan drives lønnsomt blir mindre for hvert år.

Vi mener at vindkraft kan være et godt alternativ til å styrke både bruk og bosetning. Dette er langsiktige inntekter som kan sikre neste generasjons bønder. En utbygging som tar hensyn til naturen kan og være med på å styrke utmarksresursene.

Mange motstandere, lokalt, hevder at det kommer for lite penger til samfunnet og at det er samfunnet som eier vindresursene. Misunnelsen må ikke få styre et fornuftig tiltak for miljøet. Vi mener at erstatninga vi får er for grunn og ulemper og så får kommuner forhandle for seg og politikerne sette et skattenivå som harmonerer med omfanget av vindmølleparkens inntjening.

Den Norske bonden har i alle generasjoner vert nødt til å omstille sin produksjon etter storsamfunnets behov. Nå har vi en mulighet med fornybar energi. Vi kan dermed legge til rette for at utmarka vår skal gi større avkastning. Det er og gode muligheter for beitebruk i området og en vindmøllepark vil øke tilgjengeligheten.

Vi som jobber med og i natur ser klimaendringene og ønsker å bidra til et bedre miljø. Bjørnstigfjellet er som resten av distriktet påvirka av den sure nedbøren, og nå ser vi og at miljøet endres pga klimaet. Flått og hjortelusfluer blir stadig mer og mer vanelig. Vi ser en stadig økning i hjortebestanden og elgbestand i retur, arter som er tilpassa forskjellige klima og vi er i en brytningssone som gradvis forskyves. Vi ser at løvtrærne får løv tidligere og tidligere og at arts mangfoldet endres.

Vi kjenner topografien, floraen og vinden og mener at dette må være et av de beste områder å bygge vindkraft på.

Desto raskere hver % CO2 utslipp blir redusert desto bedre, vindmøller på land er lønnsomt nå og kan raskt realiseres. Vi mener det haster.

Vi kjenner ikke til forhold i vårt område som vil endre på harde eller myke eksklusjoner.

Mvh

Jon Løyland

Trygve Usterud

Kai Olav Tveit

Harald Sylten

Usterud sameige