Høringssvar fra Bjørn Gunnar Paulsen

Dato: 23.09.2019

Hei.

Jeg har følgende innspill om denne nasjonale rammen for vindkraft på land:

 • Det bør kun bygges der det er nært sluttbruker, altså møller i og rundt byer
 • Det kan ikke bygges i urørt natur, altså alle steder som krever inngrep av ulike slag:
  • For selve mølla
  • For vei til mølla
  • For kraftledning fra mølla til egna overføringslinje
  • Eller som krever oppgradering eller bygging av nye overføringslinjer
 • Det kan ikke bygges i randsoner av hverken verneområder eller nasjonalparker
 • Det kan ikke bygges i områder knytta til rekreasjon eller friluftsliv
 • Det kan ikke bygges for nært folk, altså der folk bor, slik at disse ved evt. bygging får ulemper som:
  • skygger
  • støy av alle slag, også ikke hørbar støy
  • iskasting
  • eller liknende ulempe
 • Det kan ikke bygges der det kan oppstå konflikt med dyr, fygler eller planter som anses som viktige bestander, freda, trua eller utrydningstrua arter
  • Her inngår også:
   • rein - både villreinområder og tamreinområder
   • større fugletrekk
   • viktige hekkeområder for fugl
   • og andre arter som naturlig berøres og anses om viktige, verdifulle eller sjeldne
 • Det kan ikke gjøres inngrep som ikke er irreversible. Slike er:
  • sprengig av fjell - kan ikke tilbakeføres til slik det var
  • myr - disse blir sjeldent de samme om en forsøker å tilbakeføre
  • eller andre sårbare inngrep som ikke lar seg tilbakeføre
 • Utbygger, eier, staten, NVE og involverte politikere er sammen pliktige til å sikre at områder med møller tilbakeføres til identisk stand etter konsesjonstidens utløp
  • Kan ikke dette gjøres skal ikke konsesjon gis.
  • Disse gjøres samlet ansvarlige for all faktisk bygging med tilbakevirkende kraft. Dette innebæere altså et juridisk ansvar som omfatter:
   • alt knytta til konsesjonen
   • alle økonomiske sider ved sider ved konsesjonen
    • og de må selv dekke disse kostnadene for å nå perfekt gjenskaping av urørt natur før inngrepet
   • at de er strafferettslig ansvarlige for konsekvensene av sine handlinger slik alle andre er knytta til bygging av hus, vei etc.
 • Det kan kun bygges i områder der punktene over ikke berøres

Sånn ellers synes jeg ren enegi er flott!

Vennlig hilsen Bjørn Gunnar Paulsen