Høringssvar fra Nikolai Stetzer Oldervik

Dato: 01.10.2019

De negative konsekvensene som følge av utbygging av landbasert vindkraft går langt over fordelene med å etablere vindkraft på land. Sårbare våtmarksområder vil bli rammet, og det biologiske mangfoldet vil lide store tap. Dette vil igjen få konsekvenser for miljø og klima på både kort og lang sikt, og mange av konsekvensene er langt i fra godt nok utredet.Jeg kan ikke se at utbygging av landbasert vindkraft med rette kan forsvares sett opp i mot andre tiltak som kan iverksettes, slik som optimalisering av bruk av energi og oppgradering av eksisterende vannkraft. Stopp utbyggingen av landbasert vindkraft og benytt heller tiden og ressursene til å utrede og følge opp nevnte alternative tiltak.