Forsiden

Høringssvar fra Raudt Høyanger

Dato: 26.09.2019

Høyringsfråsegna vår til Olje- og energidepartementet (OED) handlar om Høyanger sine areal i delområde Sunnfjord og Sogn og delområde Nordhordland og Gulen. Vi vil argumentere for at områda i vår kommune, skal ut av ramma. Størstedelen av utmarksområda som NVE har funne ”egnede” er etter vår meining ueigna når ein legg den store lokale verdien og omfattande bruken til grunn. Desse naturlandskapa, og den moglegheita for kortreist friluftsliv dei gjev, er dei områda som har desidert mest å bety for innbyggjarane i vår kommune – noko landet må ta omsyn til.

Vedlegg