Forsiden

Høringssvar fra Aud og Kaare Finbak

Dato: 29.09.2019

Vi er sterkt uenige i NVEs vurderinger og avveininger som ligger til grunn for direktoratets anbefaling om å åpne det utpekte området i Rogaland og Vest-Agder for nye vindkraftverk, området som Lindåsen hyttefelt ligger i spesielt.

Etter vår oppfatning hviler anbefalingen på en direkte feilaktig oppfatning av effekten av vindkraftverk på naturmangfoldet, friluftslivet, verdien av hytter og hus, folkehelsen og konfliktnivået i regionen. Vi mener derfor at området må tas ut av rammeplanen.

Vi finner det også direkte udemokratisk at en liten avdeling i NVE skal kunne ta beslutninger som sterkt påvirker naturmangfoldet og dagliglivet til befolkningen i Rogaland og Vest-Agder uten at andre enn grunneiere, de nærmeste naboene og enkelte større foreninger blir hørt.

Vi mener derfor at oppgaven med å vurdere effekten av vindkraftverk på naturmangfoldet må flyttes fra NVE til Miljødirektoratet, oppgaven med å vurdere effekten av vindkraftverk på folkehelsen til Folkehelsedirektoratet og at kommunene som berøres av vindkraftverkutbygginger, må få vetorett.

Tilliten til NVE og OED som tilsynsmyndighet er lav og fallende over hele landet, også i Rogaland og Vest-Agder. Det samme gjelder troen på lokaldemokratiet. Tiltak som de ovenfor nevnte er nødvendige for å bedre tilliten til både OED og NVE og styrke den lokale bestemmelsesretten.

Se det vedlagte notatet for en utfyllende grunngivning av vårt syn. Vi går i dette gjennom vår oppfatning av basisen for NVEs anbefaling og konsekvensene av nye vindkraftutbygginger i det utpekte området i Rogaland og Vest-Agder, området som Lindåsen hyttefelt ligger i spesielt.

Vedlegg