Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 331925

Dato: 01.10.2019

Jeg mener Norge bør stoppe utbygging av vindturbiner - både på land og vann, da dette er skadelig på natur og miljø på flere måter:

* Utbyggingsområdene er ødelagt for all framtid.

* Utbygging skjer også midt i yngletida for viltet. Og det tas ikke hensyn til rødlista arter, som bl.a Smølslirypa.

* Det er skadelig for dyreliv (bl.a fugler og insekter).

* Rotorene er laget av ikke-nedbrytbart materialer. Hva skjer med disse når turbinen fjernes?

* Turbinene inneholder en vesentlig mengde olje. Hva skjer ved eventuelle skader/lekkasjer på turbinen?

* Helseskader som kommer av turbinene må kartlegges.

Det må gjennomføres reelle konsekvensutredninger der ALLE fakta kommer fram, noe jeg har inntrykk av ikke har blitt gjort hittil.

Eksisterende lovverk SKAL følges, bl.a Naturmangfoldloven