Forsiden

Høringssvar fra Siri Dalheim

Dato: 01.10.2019

Jeg ber som privatperson, friluftsmenneske og mor til 5-åringer, om at det stilles krav til bedre kunnskap om viktige interesser i de utpekte områdene, verdivurdering av viktige interesser, og ikke minst de faktiske virkningene og konsekvensene av en eventuell utbygging.

Jeg ber om at man lytter til dem som opplever negative (og evt positive) konsekvenser av allerede utført vindkraft-utbygging, før man vedtar vide rammer for ny utbygging.

Jeg ber også om at man respekterer at de felsdte kommunene selv ikke ønsker vindkraft-utbygging.

Vindkraft-utbygging medfører store irreversible inngrep i naturen, og denne saken berører svært mange. Det virker derfor som om OED har hoppet over et viktig spørsmål, når NVE har fått oppgaven om å kartlegge egnede områder for vindkraft. Denne utredningen burde startet med å avdekke hvor vidt landbassert vindkraft er en ønsket og god løsning for energiproduksjon i Norge, før man spør seg hvor vindkraft-anleggene eventuelt skal installeres.

Avslutningsvis ber jeg derfor om at OED tar en fot i bakken, lytter til bekymringene til vindkraft-motstanderne, og utarbeider et beslutningsgrunnlag der og miljø- og samfunnsinteresser og konsekvenser av utbygging blir mye bedre belyst, før man vedtar rammer for utbygging.

Vennlig hilsen Siri Dalheim