Høringssvar fra Cornelia C. Molenaar

Dato: 30.09.2019

Nordre Hedmark. Snaufjellet er tilsynelatend meget godt egnet, men består av mye myr. Neksjø myrene er eksludert , men det finnes atskillig mere myr. Disse er omkranset av en skogsbeltet med mange bekkefar og myr. Både myr og skogsbeltet formen et viktig og sinnrikt økosystem i regulering av vannet og avløp retning dalføre. Klimaet forandrer seg, med flere nedbør og store vannmender innen kort tid som konsekvens. Myrene i snaufjellet, bekker og myr i skogbandet og ikke minst trærne sørger for en naturlig regulering, og forebygger både ras og flom ned i dalen.

For at utbygging til vindkraftindustri skal lønne seg, må det bygges mange turbiner, slik at kostnader til det manglende transportnettet forsvarer seg. Ved å legge store deler av dette området under asfalt og betong vil det sinnrike systemet fra naturens side bli ødelagt. Revegetarisere etter at turbinene er nedtatt vil ikke være umulig og et forsøk til å gjøre noe i den retning vil være kostbar. Både økosystemet og det biologiske mangfoldet i denne uberørte delen av Norge vil være ødelagt for alltid.

Spørsmålet en kan stille seg er om det klimamessig lønner seg å bygge ut dette tilsynelatende meget godt egnet området. Om kostnader i framtida blir større enn gevinsten? Ingen vet hva slags konsekvenser av en utbygging vil bety for dalførene lenger nede. Disse er allerede eksludert p.g.a lite vind og rasfare. Ut fra et større klima og økosystem perspektiv er dette området litte egnet.

Cornelia C. Molenaar, 2542 Vingelen.