Høringssvar fra Tore Danielsen

Dato: 29.09.2019

Jeg vil med dette benytte min demokratiske rett til å advare mot landbasert vindkraftutbygging i Norge.

En slik utbygging vil etter min vurdering være katastrofal for fuglelivet og dyrelivet i vår unike natur.

Den norske naturen er mye mer sårbar enn i våre naboland Danmark og Sverige, som har mye mer kulturlandsskap enn vi har.

Erfaringer fra Skottland viser hvordan vindturbiner dreper ørn og andre fredede rovfugler, samt orrfugl og rype i stor skala. I Norge er både lirype og fjellrype rødlistet og må beskyttes mot store inngrep i deres habitat.

EU og storkapitalen må ikke få råde, må ikke få mulighet til å ødelegge vår norske natur, som i motsetning til i resten av Europa, for det meste består av utmark.

Med hilsen

Tore Danielsen

Kristiansand