Forsiden

Høringssvar fra Lebesby kommune

Dato: 25.09.2019

Høringsuttalese fra Lebesby kommune med 2 vedlegg (saksfremlegg og kart som beskriver pkt 3)

MELDING OM VEDTAK

Fra møtet i Formannskapet den 23.09.2019, saksnr PS 101/19.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Formannskapet i Lebesby kommune viser til NVE’s utkast til Nasjonal ramme for vindkraft og vil gi følgende uttalelse:

1. De definerte områdene i Nasjonal ramme for vindkraft på land må ikke være styrende for tildeling av konsesjoner for bygging av vindkraftanlegg. Dagens konsesjonsbehandling er både grundig, demokratisk og tjenlig for å behandle søknader om utbygging av vindkraftverk. Det er en nærmest umulig oppgave å identifisere egnede/uegnede områder basert på et skrivebordsarbeid uten forankring i feltundersøkelser og lokal kunnskap. Dette er etter vår vurdering et hovedargument for å ikke utpeke egnede/ eksklusjonssoner i det hele tatt, men heller bruke kunnskapsgrunnlaget som fremkommer til å vurdere enkeltsaker i det eksisterende konsesjonsregimet.

2. Subsidiært krever kommunen at arealene i Lebesby kommune og Øst Finnmark tas inn i nasjonal ramme for vindkraft.

3. Kommunen vil videre at områdene sør for FV 98 mellom kommunegrensen mot Porsanger og reguleringsområdet for Adamselv Kraftverk blir tatt med i nasjonal ramme dersom den skal bli retningsgivende for fremtidig konsesjonsbehandling. Dette området er like godt egnet som området nord for FV 98.

4. Kommunenes mulighet og evne til å skape gode prosesser i første fase av vindkraftutbygginger må styrkes.

5. Lebesby kommune mener at det må legges stor vekt på kommunenes syn på utbyggingene, ikke bare må kommunens syn veie tungt dersom kommunen sier nei, men det må veie tungt også der kommunen sier ja.

Med hilsen

LEBESBY KOMMUNE

Harald Larssen
Rådmann

Mobil: 95 89 95 85

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift

Vedlegg