Høringssvar fra Roald Løvberg

Dato: 14.08.2019

Motstand mot vindmølle utbygging I Kvinnherad kommune

Jeg har jobbet med vannkraft i 14 år og noen tid med vindkraft på Havøygavlen ved oppstart i 2002. Har videre jobbet med Kvalitetsstyring, lederprinsipper, HMS og personal i 30 år. Har tidligere jobbet med Nordlysforskning i 7 år. Har vært pensjonist i snart 15 år og flyttet til Kvinnherad for 6 år siden da jeg fant ut at denne kommunen med sinevakre fjell og naturområde var et fint sted å leve for en som har reist Norge på kryss og tvers i mange år.

Her kommer mine kommentarer:

Kvinnherad Kommune ligger ved innseilingen til Hardangerfjorden som et av de to største fjordsystemer i Norge. Kommunen med sine bratte fjellsider som stuper ned mot fjorden og Folgefonna som reiser seg bakenfor er det synet som møter fartøy som seiler i hovedleden langs kysten eller turister skip på vei inn i Hardangerfjordbassenget.

Folgefonna er en av Norges vakreste isbreer og som naturlig er fredet ved lov. Innbyggerne på ca. 14 000 mennesker i kommunen bor langs den smale partiet helt ute mot kysten opp mot de bratte fjellsidene og dalførene inn mot fjellpartiene før Folgefonna..

Kommunenes kommunikasjon er avhengig av 4 forskjellige fergesamband og en landfast tunnel mot Odda og en tunnel mot Jondal med tilhørende ferge.

Befolknings rekreasjonsområde er derfor naturlig fjellområdet mellom sjø og grensen mot Folgefonna massivet. Dette området er derfor det naturlige fjellområdet hvor friluftsliv, jakt og fiske og seterdrifter har blitt brukt gjennom hundrevis av år og fortsatt brukes aktivt av Kvinnherads befolkning.

Befolkningen i Kvinnherad er store brukere av sitt nærliggende og kjære fjellområde som ligger med kort og bratt avstand. Friluftsinteressene er stor i kommunen og mange turløyper og stier er lagt til rette for befolkningen. Gjennom mange år har DNT og lokale krefter ved god dugnadsånd ordnet stier og bygd hytter for overnatting og ly. Den lokale turistforeningen og foreninger og lag har lagt ut bøker for vandrende som kan signere for å øke friluftsinteressene blant befolkningen. Dette er bøker som samtidig dokumenterer på en god måte hvor viktig disse fjellområdene er for befolkningen. Kulturverdien av omtalte område er helt nødvendig for at det i framtiden vil være attraktivt å bo i kommunen.

I det samme området har det vært en storstilt utbygging av vannkraft ressursene som finnes i området. Vannkraftpotensialet er utnyttet i størrelsesorden 80-85 %. Kommunen har derfor i stor mon bidratt til landet- og området kraftbehov.

NVE har i sin utredning om framtidig vindkraftutbygging i Norge funnet at Kvinnherad kan være et av 13 områder som bør utredes og mulig utbygges.

Gjennomgangen av energitilfanget i Kvinnherad kommune utført av konsulent selskapet Greensight sitat: ….bekrefter kjent kunnskap om energioverskudd, men også at det finnes potensielle energiressurser utover vannkraften. For vindkraft anbefaler vi kommunen å avvente NVEs ramme for landbasert vindkraft før man tar stilling til om kommunen aktivt skal jobbe for å tiltrekke seg vindkraftutbygginger. Innen solenergi, bioenergi og bruk av grunnvarme, viser utredningen at det er grunnlag for å vurdere dem i større grad i Kvinnherad kommune

Utredningen om vindkraft dersom den realiseres av Norske myndigheter vil ødelegge hele Kvinnherads befolknings sine naturlige og nærmeste rekreasjonsområder. Skal andre rekreasjoner nyttes må en derfor stort sett ut av kommunen ved hjelp av ferger.

Jeg vil derfor på det sterkeste motsette meg at utbyggingsplan realiseres.

En storstilt vindkraftutbygging i disse områdene ut fra de vanskelige topografiske forhold vil føre til en rasering av fjellområdet med store skjæringer i landskapet, veier og plass for store vindmølle fundamenter som ødelegger naturen. Dette vil vesentlig forringe befolknings tidligere muligheter for frilufts og kulturbruk. Ingen av disse områdene kan tilbakeføres og er ødelagt for all tid.

Vindmastene vil omkranse kystlinjen og være skjemmende og ødeleggende for det unike landskapet ytterst i Hardangerfjorden.

Dokumentasjon på ødeleggelse av dyre- og fugleliv i slike områder i utlandet forteller om kraftig reduksjon av mange arter.

I Kvinnherad finnes en stor del havørn, kongeørn og ugle arter bl.a. hubro. Kvinnherad er en av landets beste hjorte områder og jakt drives i stort mon i forvaltningen av hjorte stammen. Det er uvisst hvordan den kan bli i framtiden om den blir forstyret av lyd, lys og mulig isras fra vind mastene.

Hardangerfjorden er den mest belastede fjorden i landet pga stor oppdrettsvirksomhet med betydelig luseproblematikk. Sjøørreten er dokumentert i ferd med å bli ødelagt av lakselus.

Vi har forvaltet vår natur for kommende generasjoner særs dårlig dersom store vindmøller blir bygget som vil de bidra lite i energi økningen, men der i mot ødelegge naturen for all tid.

En oppgradering av vannkraften i kommunen kan gjøres uten synlig sår i naturen og er naturlig å gjøre. Slik oppgradering kan øke kapasiteten opp mot 35-40 % viser beregninger utført andre steder. For Kvinnherad vil en oppgradering av vannkraften utgjøre mer enn det en kan få ut av ustabil vindkraft i dette området. Den totale kraftproduksjonen fra de store kraftverkene i kommunen er på 2666 GWH/år og forbruk på 1645 GWH som gir overskudd på 1020 GWH.

Jeg har selv deltatt i flere store oppgraderingsprosjekter i vannkraftverk hvor vi har fått ut mye estra kraft

Mange tilflyttere til Kvinnherad kommune har brukt som argument for å flytte til kommunen: “Kvinnherad kommune er blant de fineste kommunene i landet å bosette seg.”

Vindturbin industriområder i disse fjellområdene vil ødelegge naturen for alltid.

Vi forvnter at Kvinnherad kommune fortsatte skal vær en kommune i framtiden som ivaretar naturen som den er nå.. Derfor vil Kvinnherad kommune si et klart NEI til vindkraft i vår kommune.