Forsiden

Høringssvar fra Marianne sol Levinsen SV Karmøy kommune

Dato: 01.10.2019

«Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land»

To av dei 13 områda i forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land ligger i Rogaland.

NVE sin vurdering av disse to områdene legger vekt på relativt lavere konfliktgrad, så illustrerer dette etter mitt syn at den gjennomførte analysen har vesentlige kunnskapsmangler og til dels svake vurderingar.

Status for områdene i Rogaland:

  • Skogsområdene har naturtyper som er eksepsjonelt utsatt for inngrep. Nå er det bare omtrent ti prosent av Norges areal som er villmarkspreget natur, definert som områder lenger enn fem kilometer unna tyngre tekniske inngrep. Det betyr færre sammenhengende urørte naturområder, der vi virkelig kan nyte naturens ro, og der våre medskapninger kan få leve i fred.
  • Vindkraftanlegg hindrer viktige fugletrekk. Det truer viktige territorier for hubro og havørn, og dreper mengder av både truede arter, vanlige arter samt insekter. Med en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske mangfoldet. En mangfoldig natur er en robust natur fordi en artsrik og hel natur mindre skade av et varmere klima, enn artsfattig og oppstykket natur. Dessverre viser naturen oss på ulike vis at den sliter - artsbestander går ned og naturtyper holder på å bli borte.

    FNs artsmangfoldutvalg la i mai fram en rapport som beviser at menneskelig aktivitet truer eksistensen til en million arter. I Norge er over 2000 arter utrydningstruet, og hovedgrunnen er endret arealbruk. Vindturbiner gir nettopp endret arealbruk i negativ fortegn.

  • Området er eit viktig reiselivsmål og friluftsareal for befolkninga på Haugalandet, men også for folk rundt heile Boknafjorden, Stavanger og Nord-Jæren inkludert.

Når vi bygger ut naturen stiller vi oss ikke bare i gjeld til banken. Vi stiller oss også i gjeld til naturen og til generasjonene som kommer etter oss. Ikke bare er naturen vakker og har en verdi i seg selv. Naturen er også vårt livsgrunnlag. Naturen gir oss bedre helse, ren luft, rent vann, medisiner, mat og byggematerialer. Intakte økosystemer er viktige buffere mot de menneskeskapte klimaendringene.

Forslag/ konklusjon:

konsesjonsprosessen må ta hensyn til prinsippene i naturmangfoldloven.

Et godt kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn for beslutningen (§8), og føre-var prinsipp skal gjelde ved mangel på tilstrekkelig kunnskap (§9); det må tas hensyn til samlet belastning på økosystemet (§10); kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§11), og utbygging skal skje med minst mulig konsekvenser for naturen (§12).

Mer utbygging av vindturbiner i Rogaland bør derfor stanses av hensyn til natur, truede arter, biologisk mangfold, friluftsliv.

Marianne Sol Levinsen