Forsiden

Høringssvar fra Industri Energi

Dato: 03.10.2019

Høringssvar: NVE Nasjonal ramme for Vindkraft

Industri Energi er LO største forbund innenfor bruk av kraft og har i 100 år vært avhengige av stabil kraftforsyning og rimelige kraftpriser. Kombinasjon av mye magasinkraft og mange mindre kraftverk har sikret befolkning, industri og nasjonen rimelig og stabil kraft i mange år, men nå vil kraftprisene øke mye i årene som kommer. Vi er for vindkraft til industrielle formål og produksjon som sikrer forsyningssikkerheten til kraftforedlende industri.

Høringssvar:

Industri Energi er positiv til at NVE har laget en arealplan for vindkraft i Norge. Det er mange kontroversielle vindkraftprosjekter under utbygging og enda flere konsesjonssøkt uten en nasjonal ramme for vindkraft. Gitt konsekvensene som vindkraftutbygging medfører for arealbruk, naturmangfold og naturopplevelser lokalt er god planlegging avgjørende for både myndigheter og utbyggere. Industri Energi mener at kommuner i større grad må få selvråderett i utredning og konsesjonsprosessen.

Industri Energi mener derfor at Nasjonal rammeplan for vindkraftutbygging må revurderes da forslaget ikke er tilstrekkelig forankret i kommunene og vektlegger ikke verdien av uberørte naturområder, områder med sårbare og truede arter og naturtyper, samt friluftslivsområder og reiseliv godt nok. En betydelig økning i produksjon av væravhengig vindkraft vil føre til økning av effektkjøring i vannkraftmagasinene som også får konsekvenser for biologisk mangfold i elver og vassdrag.

Industri Energi forventer at Regjeringen og NVE samtidig utreder naturressursskatt og konsesjonskraft for vindkraft, som skal komme berørte kommuner og fylkeskommuner til gode, på samme måte som det er for vannkraft.

Frode Alfheim

Forbundsleder Industri Energi