Forsiden

Høringssvar fra Per R. Nystrøm

Dato: 01.10.2019

Hei, her er mine svar til høring om vindkraft på land:

- Fjerning av vindmøller og tilbakeføring av infrastruktur til opprinnelig naturlig miljø bør være et av kravene til tildeling av konsesjoner. Fjerning og tilbakeføring bør sikres gjennom årlige avsetninger av midler.

- Den enkelte kommune bør ha vetorett/selvbestemmelsesrett i konsesjonstildelingsprosessen.

- Det må innføres sterkere konsekvenser for fugl og lignende som blir drept, skadet eller negativt påvirket som følge av vindmøller i likhet med annen aktivitet som dreper eller skader fredede dyr og fugler.

- Størrelser på master og rotorblad, antall vindmøller osv skal ikke kunne endres uten at ny konsekvensutredning og behandling gjøres på nytt.

- Vindmøller på land bør avvente en oppgradering av eksisterende utdaterte vannturbiner. En modernisering av gamle vannturbiner vil gi like mye ekstra energi som de fleste planlagte vindmøller på land uten at ny natur må bygges ned.

- Utbygging av vindmølleprosjekter bør spres ut i tid slik at teknologi og kunnskap kan utvikles og konsekvensene for miljø, dyre- og fugleliv, mennesker, økonomi osv kan forstås bedre.

- Utbygging av vindmøller på land gir lite inntekter og arbeidsplasser utover i anleggsperioden. Inntektene opp mot direkte og indirekte "kostnader" bør vektes annerledes slik at de "kostnadssiden" bedre reflekterer det faktum at ca 2/3 av Norges befolkning er i mot vindkraft på land (prosentandelen i mot er sannsynligvis enda høyere i kommuner der det er planlagt vindmølleprosjekter).

Vennlig hilsen

Per R. Nystrøm, Sandnes