Høringssvar fra Eivind Mauland

Dato: 28.09.2019

Min konklusjon er:

Vindkraft er ikke bærekraftig i forhold til miljø og natur. Min vurdering er at vindkraft vil bidra til å øke sosiale forskjeller og at den heller ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Jeg mener det ikke foreligger grunnlag for å gå videre med nasjonal ramme for vindkraft på land.

Det vil være utfordrende å rydde opp i den situasjon som er etablert. Som ledd i denne oppryddingen vil det være tvingende nødvendig å avvikle vindkraft på land dersom dette er et riktig bærekraftig fundament for vår energisektor. Det er regjeringens ansvar å utvikle dette fundamentet og sørge for behandling i vår nasjonalforsamling.

For å redusere konsekvensene av de feil som allerede er begått må forvaltningsmyndighet innrømme og ta ansvar. Også igangværende utbyggingsvirksomhet må stoppes i påvente av gjennomgang.

Ferdig realisert vindkraft som bygger på rettstridige vedtak vil måtte gjennomgås og drøftes. Det rettslige prinsipp om at ingen skal lide skade av de feil som måtte være begått må respekteres.

Konklusjonen er utfyllende begrunnet i eget vedlegg.

Vedlegg